Müşteri Girişi  /  English
Ana Sayfa Hizmetlerimiz Duyurular Kariyer Bilgi Toplumu İletişim

EGE GAZ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Ege Gaz A.Ş (“Şirket”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel Verileriniz KVKK’na uygun olarak;

 

·   Şirketimiz ile çalışmakta olduğunuz şirket arasındaki iş ilişkisi kapsamında İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·       Şirketimizin işyeri kurallarının uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesi,

·       Fazla mesailerin takip edilebilmesi,

·        İşyeri güvenliğinin sağlanması,

·        Şirketimizin sunabileceği imkanlardan faydalanabilmek (servis hizmeti vb.), 

·        İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,

·       Şirketimizin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması,

·        İş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle mevcut ticari ve hukuki ilişkilerimizin sürdürülebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,

·    İşkur – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin imkan verdiği ölçüde basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlemektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

·         Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşları,

·         Gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Şirketimize ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı üçüncü kişiler,

·         Hizmet ilişkisinin devamı için paylaşımın gerekli olduğu üçüncü kişiler

·         Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle,

 

Şirketimiz bu kapsamda olmak üzere kişisel verilerinizi;

·  Şirketimiz iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmelerin, kurulan ticari ilişkilerin, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, hizmet sağlayan şirketlerle (sigorta şirketleri, servis hizmeti şirketi, tur şirketi, teknik destek şirketi vb.) özel ve resmi kurum ve kuruluşlara,

·     Uyuşmazlık ve davalara ilişkin olarak bu süreçlerin yürütülebilmesi için avukatlar ve arabuluculara,

·     İş hukuku mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan şirket, işyeri hekimi, özel ve kamu sağlık kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 ve m.6/2’de altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

·        Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda.

·     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

·        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

·        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’na 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’na 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak,

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’na 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.egegaz.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvuru formunun imzalı bir nüshasını Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:16/Zemin Kat Kavacık, Beykoz, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvurunu formunu egegaz@hs02.kep.tr adresli kayıtlı elekronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin www.egegaz.com.tr adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 


Veri Sorumlusu:

Ege Gaz A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 404404

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:16 Zemin Kat Kavacık, Beykoz, İstanbul

www.egegaz.com.tr

  
 
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:16/Zemin Kat  Beykoz 34805 İstanbul Türkiye   Tel: +90 216 681 25 25   Faks: +90 216 537 15 55   office@egegaz.com.tr